Onryou Sakura oosoudou


trans. Evil Dead Trouble in Sakura
Shin-Toho, 1956.06.27

Director: Watanabe Kunio
Writer: Watanabe Kunio
Cast: Arashi Kanjuurou
Hanai Ranko
Nakayama Shouji
Oka Jouji
Uji Misako
Hanaoka Kikuko
Nakamura Akira
Hirose Tsunemi


Your Rate: