Matango

(9.882=168/17 voters)

a.k.a. ATTACK OF THE MUSHROOM PEOPLE
a.k.a. CURSE OF THE MUSHROOM PEOPLE
a.k.a. MATANGO, THE FUNGUS OF TERROR
a.k.a. MATANGO: ATTACK OF THE MUSHROOM PEOPLE

Toho, 1963.08.11, Color

Producer: Tanaka Tomoyuki
Director: Honda Ishirou
Based on the novel by:
William Hope Hodgson
Story: Hoshi Shin'ichi
Fukushima Masami
Writer: Kimura Takeshi(I)
Photo: Koizumi Hajime
Cast: Kubo Akira(I) ... Murai Kenji
Tsuchiya Yoshio ... Kasai Masafumi
Mizuno Kumi ... Sekiguchi Asami
Yashiro Miki ... Souma Akiko
Tachikawa Hiroshi ... Yoshida Etsurou
Koizumi Hiroshi(I) ... Sakuta Naoyuki
Sahara Kenji ... Koyama Senkichi
Amamoto Hideyo ... Matango
Kumagai Niryou
Kusama Akio
Oka Yutaka
Yamada Keisuke
Tezuka Katsumi
Nakajima Haruo
Ookawa Tokio
Uruki Kouji
Shinohara Masaki
Kashima Kunishige
Ihara Toku
Plot: Young people who drifted desert island eat strange mashroom and they are metamorphosed into monsters.
Keywords: Monsters, Desart Island, Metamorphosis
Video:Toho, TG1283


Your Rate: