Tokyo Twilight (DVD)


2013.2.2, Color, omnibus

Director: Nakano Takao
Cast: Yashiro Minase
Natsume Suzu
Masuda Yuuki
DVD: Albatros-film, DJM042 (2013.2.2)