Kourei

trans. Necromancy

2012.7.15, Color, 20 mins.

Producers: Miyokawa Tachi
Iioka Chieko
Director: Koroyasu Yuusuke
Writer: Makita Kazuomi
Photo: Noguchi Kenji
Music: Hara Yuuki
Cast: Nagayama Tomohiro
Komiya Kazuha
Kimura Tomotaka