Dead shushi


Office Worker, 2012, Color

Director: Iguchi Noboru
Music: Fukuda Yasuhiko
Cast: Takeda Rina ... Keiko
Matsuzaki Shigeru ... Sawada
Marin ... Mika
Official Site: deadsushi.com