Tokai no kaii 7 ji 03 pun

trans. Urban Mystery 7:03
P.C.L., 1935, B&W

Director: Kimura Sotoji
Cast: Nakano Eiji
Kojima Youyou
Saga Zenpei
Chiba Sachiko
Maruyama Sadao


Your Rate: