Toyoizumi Shiori


(actress)
2013. Kowa-tan (DVD)
2013. Hito-kowa 3: Honto ni kowainowa ningen (DVD)
2014. Hontouni atta kowai hanashi dai-28-ya (DVD)
2014. Manako (DVD)