Ueno Kooichi


(director)
2009. Fuyu no kaidan: Boku to watashi to obaachann no monogatari
2014. Nemuri-hime: Dream on dreamer

(writer)
2009. Fuyu no kaidan: Boku to watashi to obaachann no monogatari
2014. Nemuri-hime: Dream on dreamer