Yoshizawa Msato


(actor)
1990. Ultra Q the Movie: Hoshi no densetsu
2011. Man hunting: Redemption (DVD)
2011. Drum Limit (DVD)
2011. Man hunting: Resurrection (DVD)