Takeda Tetsuya


(actor)
1984. Gojira (1984)
2006. Satomi 8 ken den (2006) (TV Series)
2011. Toufu kozou