Shirao Kazuhiro


(director)
2000. Shocking Peach

(photo)
2004. Black Kiss
2008. Higurashi no naku koroni