Yoneyama Zenkichi


(actor)
1988. Youjo densetsu '88
1994. Gojira vs Space Gojira
2008. Higurashi no naku koroni
2011. Ayakashi kagura (DVD)