Nakamura Yasuhi


(actor)
2003. Ju-On 2 (2003)
2004. Chakushin ari
2005. Tokyo zombie
2007. Densenuta
2008. Torihada 3 (TV)
2013. Tenma-san ga yuku (TV series)