Hiro Midori


(actress)
1979. Kaibyou-den: Susurinaku onryou (TV)
1982. Kaidan botan Dourou (1982) (TV)
1998. Otsuyu: Kaidan botan dourou