Akimoto Takeki


(writer)
2008. Seifuku sabai girl I
2008. Seifuku sabai girl II
2009. Teketeke
2009. Teketeke 2