Sono Shion

Sono Shion
(director)
2002. Jisatsu circle
2006. Noriko no shokutaku
2007. Ekusute (HAIR EXTENSIONS)

(story)
2007. Ekusute (HAIR EXTENSIONS)

(author)
2006. Noriko no shokutaku

(writer)
2002. Jisatsu circle
2006. Noriko no shokutaku
2007. Ekusute (HAIR EXTENSIONS)

(music)
2007. Ekusute (HAIR EXTENSIONS)

(actor)
1992. Shinzou nuki
2001. Moujuu vs Issun-boushi