Nozoe Yoshihiro


(actor)
1997. Bugs
2006. Jigoku shoujo (2006) (TV series)
2013. Tenma-san ga yuku (TV series)