Fujino Chika


(music)
2001. Moujuu vs Issun-boushi
2004. Watashi no akachan *1
2005. @babymail
2005. Asoko no seki
2007. Kuchisake-onna (2007)
2008. Onee Chanbara the Movie

Thanks for Information: Fujino Michiko sama (2 Mar 2007) *1