DVD "Shiraishi Kayoko's
100 monogatari" vol.3
(distributed by Kazumo)

Shiraishi Kayoko


b.1941.
She is a famosu stage actress. Furthermore, she is giving performances of 100 monogatari, that is 100 ghost stories reading. These have been released as DVD in Japan.
(actress)
1977. Inugami no tatari
1981. Makai tenshou (1981) (SAMURAI REINCARNATION)
1981. Oooku akuryou no yakata (TV)
1983. Genma taisen
1984. Oooku yourei no haka (TV)
2004. Nippon no kowai yoru (TV)