Fuji Mamiho


(actress)
2002. Ju-On (2002)
2004. Yogen
2006. Koko ni iru
2007. Saru phase three: Saishuu dankai