Takahashi Joe


(music)
1981. Kaibyou Saga soudou (TV)
1982. On (TV)
1983. Kaibyou Arima goten (1983) (TV)