Shirai Tetsuya


(photo)
1998. Yo nimo kimyouna monogatari: '98 haru no tokubetsu-hen (TV)
1999. Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (1999) (TV)
2000. Yo nimo kimyouna monogatari: Haru no tokubetsu-hen (2000) (TV)
2001. Yo nimo kimyouna monogatari: Haru no tokubetsu-hen (2001) (TV)
2001. Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (2001) (TV)