Furukawa Makoto


(photo)
1988. Psychic Vision: Jaganrei (VIDEO)
1991. Taro! Tokyo makai taisen