Hayasaka Fumio


(music)
1950. Rashoumon (1950) (RASHOMON)
1953. Ugetsu monogatari (UGETSU)