Mizutani Toshiyuki


(director)
1997. Ningen isu
1999. Aijin rei (VIDEO)
1999. Zoku Aijin rei (VIDEO)
1999. Family (TV)
2000. Isola: Tajuu jinkaku shoujo
2000. Gakkou no kaidan: Haru no noroi special (TV)

(writer)
1997. Ningen isu
1999. Aijin rei (VIDEO)
1999. Zoku Aijin rei (VIDEO)
2000. Isola: Tajuu jinkaku shoujo