Kobayashi Katsuya

1941~.
(actor)
1987. Youjo Melon
1991. Taro! Tokyo makai taisen