Shimizu Akihiro


(actor)
1984. Satomi 8 ken den (1984) (LEGEND OF THE EIGHT SAMURAI)
1992. Kirikagami (VIDEO)
1996. Burusera shop of horrors (VIDEO)
2008. Manga kissa toshi densetsu: Noroi no Manna-san (TV series)
2008. Shinkaijuu Reigo