Harada Masato


(director)
2001. Inugami
2007. Densenuta

(writer)
1990. Youkai tengoku: Ghost Hero
2001. Inugami
2007. Densenuta