Mita Tokiko


(actress)
1953. Ugetsu monogatari (UGETSU)
1956. Kaibyou 53 tsugi (1956)
1957. Kaibyou Yonakinuma
1960. Kaidan Kasanegafuchi (1960)