Nakamura Shigeki


(writer)
1997. Yo nimo kimyouna monogatari, Aki no tokubetsu-hen: Nozomi no yume (TV)
1998. Yo nimo kimyouna monogatari: '98 haru no tokubetsu-hen (TV)
2000. Yo nimo kimyouna monogatari: Eiga no tokubetsu-hen
2001. Yo nimo kimyouna monogatari: SMAP no tokubetsu-hen (TV)
2001. Yo nimo kimyouna monogatari: Haru no tokubetsu-hen (2001) (TV)
2001. Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (2001) (TV)
2006. Yo nimo kimyouna monogatari, Aki no tokubetsu-hen: Kyouko-san (TV)
2008. Yo nimo kimyouna monogatari, Aki no tokubetsu-hen: Shigo-kon (TV)
2009. Yo nimo kimyouna monogatari, Haru no tokubetsu-hen: Rinne no mura (TV)
2009. Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen: Noroi-saiban (TV)