Suzuki Masayuki


(director)
1989. Kimyouna dekigoto (TV series)
1990. Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen: Daida wa hit wo uttaka? (TV)
1991. Yo nimo kimyouna monogatari, Fuyu no tokubetsu-hen: Daiyogen (TV)
1994. Yo nimo kimyouna monogatari, Fuyu no tokubetsu-hen: Kotoba no sensou(TV)
1996. Yo nimo kimyouna monogatari, Fuyu no tokubetsu-hen: Sensei no 'anna koto'(TV)
1998. Yo nimo kimyouna monogatari: '89 haru no tokubetsu-hen (TV)
2000. Yo nimo kimyouna monogatari: Eiga no tokubetsu-hen
2009. Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen: Risou no sukiyaki (TV)