Honda Daisuke


(actor)
1999. Gamera 3: Iris kakusei (GAMERA 3: REVENGE OF IRIS)
2000. Itou Junji Kyoufu Collection: Akuma no riron
2000. Kyougoku Natsuhiko Kwai: Akazura Webisu (TV)
2000. Oshikiri
2001. Gojira, Mosura, King Gidora: Daikaijuu soukougeki
2002. Ju-On (2002)
2005. Tomie Revenge