Animals
doubutsu


(sub category)
>Amoeba
>Cat
>Extinct Animals
>Fox
>Insects
>Plants
>Raccoon dog
>Snake

Aihyouka: Chi-manako
Aihyouka: Gun-kyu (DVD)
Aihyouka: Nu-meri(DVD)
Chou shock eizou: Kaiki seibutsu no sekai (INTERNET)
Frankenstein tai chitei kaijuu Baragon
Shin Killer Crocodile: Akai kiba (VIDEO)